Regulamin TwójCzarter.pl

 1. Wydanie i zwrot Jachtu
  1. Właściciel zobowiązuje się wydać Klientowi Jacht w stanie przydatnym do umówionego użytku, w miejscu i w terminie określonym Umową Czarteru. Opis stanu Jachtu i jego wyposażenia znajduje się w Protokole Wydania i Zwrotu Jachtu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy Czarteru. Protokół stanowi integralną częścią Umowy Czarteru.
  2. Wydanie Jachtu następuje wyłącznie na rzecz Klienta. Klient przed przystąpieniem do wydania Jachtu zobowiązany jest okazać Właścicielowi dowód tożsamości ze zdjęciem oraz potwierdzenia uiszczenia należnych opłat.
  3. Wydanie Jachtu może nastąpić na rzecz osoby pełnoletniej. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem działania środków odurzających lub innych podobnie działających środków Właściciel odmówi wydania Jachtu. W opisanych wyżej przypadkach Właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu uiszczonych kwot na jego rzecz.
  4. W przypadku zaistnienia sytuacji w której wydanie Jachtu w terminie określonym Umową Czarteru będzie niemożliwe lub opóźni się z przyczyn leżących po stronie Właściciela, z powodu siły wyższej, zdarzeń losowych lub też z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, Właściciel zwróci Czarterującemu część opłaty czarterowej obliczonej według proporcji, w jakiej pozostaje okres opóźnienia do terminu, na jaki została zawarta Umowa Czarteru. W przypadku, gdy przewidywany okres opóźnienia w wydaniu Jachtu przekraczać będzie 1/3 terminu, na jaki została zawarta Umowa Czarteru, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Czarteru. W takim przypadku Właściciel zobowiązany jest do zwrotu wpłaconej opłaty czarterowej. Klientowi nie przysługują wobec Właściciela żadne inne roszczenia. Prawo odstąpienia od Umowy Czarteru oraz obowiązek zwrotu opłaty czarterowej nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli Właściciel zaoferuje Klientowi skorzystanie z jachtu zastępczego, który pod względem dopuszczalnej liczby osób mogących korzystać z tej jednostki, będzie odpowiadał zarezerwowanemu Jachtowi.
  5. Z powodu ograniczonej przewidywalności sytuacji hydrologicznej, pojawiających się przeszkód nawigacyjnych, czasowych zakazów żeglugi wprowadzanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz wyłączenia urządzeń hydrotechnicznych możliwe są zmiany miejsc wydania i zwrotu Jachtu. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia, Właściciel niezwłocznie powiadomi Klienta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (np. telefonicznie, mailem, sms) o nowym miejscy wydania lub zwrotu Jachtu w obrębie tzw. Pętli Żuław. W związku z takim zdarzeniem Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Czarteru ani żadne inne roszczenie.
  6. Klient zwraca Właścicielowi Jacht w terminie i miejscu określonym Umową Czarteru, z zastrzeżeniem pkt 1.5. W przypadku zwrotu Jachtu w miejscu innym niż określone Umową Czarteru lub wynikającym z zastosowania pkt 1.5., Czarterujący zapłaci zryczałtowaną opłatę przeprowadzenia Jachtu w wysokości 1000,00 zł. która zostanie potrącona z kaucji gwarancyjnej, na co Klient wyraża zgodę.
  7. Godzina zakończenia czarteru wskazana w Umowie Czarteru stanowi godzinę, w której Jacht ma być przedstawiony w gotowości do zwrotu (m.in. uprzątnięty i sklarowany). W przypadku przedstawienia do zwrotu Jachtu niesprzątniętego i niesklarowanego, Czarterujący zostanie obciążony zryczałtowaną opłatą z tytułu uprzątnięcia i sklarowania Jachtu w wysokości 300,00 zł., która zostanie potrącona z kaucji gwarancyjnej, na co Klient wyraża zgodę. W przypadku opróżnienia oraz nie wyczyszczenia toalety morskiej, Klient zostanie obciążony zryczałtowaną opłatą z tytułu uprzątnięcia toalety morską w wysokości 250,00 zł., który zostanie potrącona z kaucji gwarancyjnej, na co Klient wyraża zgodę. W przypadku opóźnienia w zwrocie Jachtu Klient zapłaci Właścicielowi karę umowną w wysokości 55,00 zł. za każdą godzinę opóźnienia, która zostanie potrącona z kaucji gwarancyjnej, na co Czarterujący wyraża zgodę.
  8. Stan Jachtu i jego wyposażenia z chwili zwrotu określa Protokół Wydania i Zwrotu Jachtu. Uszkodzenia i braki w nim stwierdzone stanowią podstawę do potrącenia kaucji gwarancyjnej.
 2. Użytkowanie Jachtu
  1. Czarter Jachtu następuje bez załogi. Obsługę Jachtu zapewnia Klient i ewentualnie osoby mu towarzyszące (Załoga). Jacht przeznaczony jest do korzystania max. przez 7 osób. Na podstawie własnej oceny, Klient jest zobowiązany zapewnić, by w Załodze znajdowała się odpowiednia liczba osób do należytej obsługi Jachtu.
  2. Instrukcja Obsługi Jachtu znajduje się na stronie internetowej Właściciela oraz na każdym z jachtów. Przed wydaniem Jachtu Klient zobowiązany jest zapoznać się z Instrukcją Obsługi Jachtu. Podpisując Umowę Czarteru Klient potwierdza że : zapoznał się z Instrukcją Obsługi Jachtu, jest ona dla niego zrozumiała i jest w stanie obsługiwać Jacht zgodnie z Instrukcją Obsługi Jachtu. Instrukcja Obsługi Jachtu stanowi integralną część Umowy Czarteru.
  3. Klient zobowiązuje się użytkować Jacht zgodnie z Umową Czarteru , indywidualnymi zaleceniami i wskazówkami Właściciela, zasadami bezpieczeństwa w ruchu wodnym oraz zasadami współżycia społecznego, w tym dobrej praktyki wodniackiej. Klient zobowiązany jest zapewnić powyższy standard korzystania z Jachtu przez pozostałych członków Załogi. Klient zobowiązany jest do zapoznania Załogi z Instrukcją Obsługi Jachtu oraz obowiązkami wynikającymi z niniejszych Warunków oraz do zapewnienia przestrzegania przez Załogę tych postanowień i zasad.
  4. Czarter Jachtu następuje wyłącznie w celach turystyczno-rekreacyjnych Klienta i członków Załogi. Klient nie ma prawa dalszego czarterowania Jachtu ani też w inny sposób, odpłatnie lub nieodpłatnie, udostępniania Jachtu osobom trzecim poza Załogą.
  5. Kierować Jachtem może wyłącznie Klient lub też inny pełnoletni członek Załogi, któremu Klient powierzył wykonywanie tej czynności o ile odbył szkolenie w zakresie bezpieczeństwa na wodzie lub posiada stosowny dokument kwalifikacyjny. Osoba kierująca Jachtem ma obowiązek zachowania należytej ostrożności. Zakazane jest kierowanie Jachtem oraz wykonywanie innych czynności związanych z kierowaniem Jachtem przez osoby znajdujące się w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem działania środków odurzających lub innych podobnie działających środków.
  6. Niezależnie od indywidualnej odpowiedzialności poszczególnych członków Załogi Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność zarówno wobec Właściciela jak i osób trzecich za skutki działania i zaniechania członków Załogi.
  7. Klientowi nie wolno czynić żadnych zmian w Jachcie lub jego wyposażeniu ani też dokonywać napraw bez uzyskania zgody Właściciela. W przypadku awarii , uszkodzenia Jachtu, a także przypadku kolizji, w którym uczestniczył Jacht nawet jeżeli nie uległ on uszkodzeniu, Klient zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Właściciela przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (np. telefonicznie, mailem, sms) o tym zdarzeniu i jego ewentualnych skutkach. W przypadku awarii lub uszkodzenia Jachtu z przyczyn niezawinionych przez Klientów lub członków Załogi, a uniemożliwiających dalsze korzystanie z Jachtu, Klientowi przysługuje wyłącznie zwrot części opłaty czarterowej za okres niemożności użytkowania Jachtu. W przypadku jeżeli do awarii lub uszkodzenia Jachtu uniemożliwiającego dalsze korzystanie z Jachtu doszło z przyczyn zawinionych przez Klienta lub członków Załogi, Klientowi ani członkom Załogi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Właściciela.
  8. Klient samodzielnie lub przy pomocy Załogi wykonuje czynności bieżące, obsługi Jachtu (m.in. klarowanie Jachtu, utrzymanie czystości, wypróżnianie WC, wyrzucanie śmieci).
  9. Czynności związane z wymienianą butli gazowej , uzupełnianiem paliwa może dokonywać wyłącznie Klient.
  10. Zabranie zwierząt domowych na pokład Jachtu wymaga uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Umową Czarteru, przy czym wniesienie tej opłaty nie zwalania z obowiązku naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych przez te zwierzęta.
 3. Rezygnacja z czarteru i rozliczenie kaucji gwarancyjnej
  1. W przypadku rezygnacji przez Klienta z czarteru, Właściciel jest uprawniony do zatrzymania:
   • 50% wpłaconej zaliczki – jeżeli oświadczenie o rezygnacji z czarteru dotrze do Właściciela co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia czarteru określonym w Umowie Czarteru,
   • 100% wpłaconej zaliczki – jeżeli oświadczenie o rezygnacji z czarteru dotrze do Właściciela pomiędzy 30 a 15 dniem przed terminem rozpoczęcia czarteru określonym w Umowie,
   • 100% wpłaconej opłaty czarterowej – jeżeli oświadczenie o rezygnacji z czarteru dotrze do Właściciela później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia czarteru określonym w Umowie.
  2. W przypadku rezygnacji z czarteru , kiedy nie nastąpiło wydanie jachtu zwracana jest cała kaucja gwarancyjna.
  3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z czarteru może on wskazać inną osobę, która wyczarteruje Jacht w terminie wynikającym z Umowy Czarteru. Wyczarterowanie Jachtu innej osobie wymaga zgody Właściciela, zawarcia odrębnej umowy czarteru z inną osobą oraz dokonania przez nią opłat przewidzianych w umowie.
  4. Z kaucji gwarancyjnej w pierwszej kolejności potrąca się koszty, o których mowa w pkt 1.6,1.7., a następnie koszty napraw i pokrycia braków, o których mowa w pkt 1.8. według stawek wskazanych w Protokole Wydania i Zwrotu Jachtu a następnie inne ewentualne należności wynikające z umowy. W przypadku, jeżeli kaucja gwarancyjna, nie wystarcza na pokrycie wszystkich wyżej wskazanych kosztów, Klient jest zobowiązany do zapłaty brakującej kwoty na rzecz Właściciela.
  5. W przypadku pokrycia naprawy z ubezpieczenia zatrzymana kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi w części pozostałej po pokryciu wszelkich kosztów napraw i przystosowania jachtu do użytkowania w stanie jak przed naprawą.
 4. Ubezpieczenia
  1. Korzystanie z Jachtu w ramach Umowy Czarteru jest objęte umową casco jachtu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu oraz ubezpieczeniem mienia osobistego członków załogi na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Jachtów Śródlądowych Goather dostępnych na stronie Właściciela http://iczarter.pl/czarter/warunki-czarteru. Rzeczy wniesione przez Czarterującego lub członków Załogi objęte są ubezpieczeniem mienia osobistego członków Załogi do sumy 1000 zł przypadającej na jednego członka Załogi.
  2. Właściciel nie odpowiada za straty powstałe w mieniu osobistym członków Załogi – wszelkie roszczenia z tego tytuły należy kierować do ubezpieczyciela.
  3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia Klienta i członków Załogi możliwe będzie po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby oraz po dokonaniu związanych z tym opłat.
 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza
  1. Klient ponosi wobec Właściciela pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku używania Jachtu w sposób niezgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Jachtów Śródlądowych Goather.

 6. Akweny wyłączone spod żeglugi i postojów

  1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wpływania na akweny zaznaczone na przekazanych mapach jako wyłączone z żeglugi, w tym w szczególności na:

   • Martwą Wisłę i Kanał Kaszubski w Gdańsku do miejsca, w którym zaczyna się stocznia,

   • poza ujście Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich,

   • Przekop Wisły poniżej śluzy Przegalina (km 936),

   • rzekę Tugę,

   • Zatokę Gdańską,

   • Wisłę Królewiecką poza przystań jachtową w Sztutowie,

   • Zalew Wiślany,

   • rzekę Elbląg poza most pontonowy w Nowakowie,

   • rzekę Wisłę powyżej śluzy w Białej Górze (km 886),

  2. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postojów na rzece Wiśle od śluzy w Białej Górze (km 886) do śluzy w Przegalinie (km 936), za wyjątkiem przystani na terenie wyżej wskazanych śluz oraz przystani miejskiej w Tczewie.

  3. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się cumowanie w dozorowanych przystaniach lub w miejscach postojowych wskazanych przez Właściciela na przekazanych mapach i locjach.